081-721-2380 , 081-899-8001 , 038-578-106 , 038-578-106 , 081-172-3023 raken@rakengroup.com

บริการอบรมและเป็นที่ปรึกษางานวางระบบ ISO9001/ISO14001/45001/IATF16949/GMP Codex/HACCP/FSSC22000 ให้กับองค์กรทุกประเภท

การอบรมประกอบด้วย 8 หัวข้อ ตั้งแต่ระบบคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร จะขออย่างไร จะรักษาไว้อย่างไร ข้อกำหนดระบบต่างๆมีอะไรบ้าง การตรวจติดตามภายในทำอย่างไร การทบทวนฝ่ายบริหารประกอบด้วยอะไรบ้าง และการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับทำอย่างไร

ส่วนงานที่ปรึกษาจะประกอบด้วย การจัดทำคู่มือคุณภาพ, Quality Procedure, Work Instructions, Supporting Documents สอนการลงแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนจนผ่านการตรวจประเมินได้ใบรับรองจาก Certification Body

Top