081-721-2380 , 081-899-8001 , 038-578-106 , 038-578-106 , 081-172-3023 raken@rakengroup.com

การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Machine Maintenance Services)
การบำรุงรักษาคือการพยายามรักษาสภาพของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งอาจรวมทั้งงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วย บริษัท Raken Engineering คำนึงถึงความสำคัญของเครื่องจักรซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบการ เนื่องจากเครื่องจักรอาจประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นหรือหลายอย่างรวมกัน อาทิเครื่องต้นกำลังในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เครื่องส่งกำลังที่ใช้ส่งผ่านกำลังไปใช้ในงานอื่นๆเช่น เพลา สายพาน โซ่ เฟือง ท่อลมอัดต่างๆ เครื่องจักรทำการผลิต อาจจะประกอบด้วยเครื่องจักรที่แยกทำงานเฉพาะในแต่ละเครื่อง เช่น เครื่องเจาะ เครื่องอัด เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องไส เป็นต้น และเครื่องจักรที่ออกแบบพิเศษเป็นลักษณะสายการผลิตที่ทำงานต่อเนื่อง เช่น เครื่องรีดโลหะ เครื่องผลิตท่อน้ำ เครื่องผลิตขวดแก้ว เครื่องผลิตภาชนะพลาสติก เครื่องบรรจุอาหาร เป็นต้น เครื่องจักรเหล่านี้ ล้วนทำการผลิตต่างๆ จากวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
บริการบำรุงรักษาของบริษัท Raken Engineering ประกอบด้วย 1) การบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังเกิดเหตุขัดของ (Break Down Maintenance) 2) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ได้แก่การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องจักรอย่างถูกวิธี ปรับแต่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน และทำการเปลี่ยนอะไหล่ตามกำหนดเวลา 3) การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective or Adaptive Maintenance) ได้แก่การดัดแปลงเครื่องจักร หรือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อขจัดเหตุขัดข้องหรือเครื่องจักรหยุดฉุกเฉินโดยยึดหลักไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานและลดการสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรหยุดการทำงานหรือขัดข้องไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลัง หรือผลผลิตต่ำเนื่องจากเครื่องจักรขาดความเที่ยงตรงแม่นยำ

Top