081-721-2380 , 081-899-8001 , 038-578-106 , 038-578-106 , 081-172-3023 raken@rakengroup.com

ISO

บริการอบรมและเป็นที่ปรึกษางานวางระบบ ISO9001/ISO14001/45001/IATF16949/GMP Codex/HACCP/FSSC22000 ให้กับองค์กรทุกประเภท

การอบรมประกอบด้วย 8 หัวข้อ ตั้งแต่ระบบคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร จะขออย่างไร จะรักษาไว้อย่างไร ข้อกำหนดระบบต่างๆมีอะไรบ้าง การตรวจติดตามภายในทำอย่างไร การทบทวนฝ่ายบริหารประกอบด้วยอะไรบ้าง และการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับทำอย่างไร

ส่วนงานที่ปรึกษาจะประกอบด้วย การจัดทำคู่มือคุณภาพ, Quality Procedure, Work Instructions, Supporting Documents สอนการลงแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนจนผ่านการตรวจประเมินได้ใบรับรองจาก Certification Body

บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Machine Maintenance Services)
การบำรุงรักษาคือการพยายามรักษาสภาพของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งอาจรวมทั้งงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วย บริษัท Raken Engineering คำนึงถึงความสำคัญของเครื่องจักรซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบการ เนื่องจากเครื่องจักรอาจประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นหรือหลายอย่างรวมกัน อาทิเครื่องต้นกำลังในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เครื่องส่งกำลังที่ใช้ส่งผ่านกำลังไปใช้ในงานอื่นๆเช่น เพลา สายพาน โซ่ เฟือง ท่อลมอัดต่างๆ เครื่องจักรทำการผลิต อาจจะประกอบด้วยเครื่องจักรที่แยกทำงานเฉพาะในแต่ละเครื่อง เช่น เครื่องเจาะ เครื่องอัด เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องไส เป็นต้น และเครื่องจักรที่ออกแบบพิเศษเป็นลักษณะสายการผลิตที่ทำงานต่อเนื่อง เช่น เครื่องรีดโลหะ เครื่องผลิตท่อน้ำ เครื่องผลิตขวดแก้ว เครื่องผลิตภาชนะพลาสติก เครื่องบรรจุอาหาร เป็นต้น เครื่องจักรเหล่านี้ ล้วนทำการผลิตต่างๆ จากวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
บริการบำรุงรักษาของบริษัท Raken Engineering ประกอบด้วย 1) การบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังเกิดเหตุขัดของ (Break Down Maintenance) 2) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ได้แก่การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องจักรอย่างถูกวิธี ปรับแต่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน และทำการเปลี่ยนอะไหล่ตามกำหนดเวลา 3) การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective or Adaptive Maintenance) ได้แก่การดัดแปลงเครื่องจักร หรือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อขจัดเหตุขัดข้องหรือเครื่องจักรหยุดฉุกเฉินโดยยึดหลักไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานและลดการสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรหยุดการทำงานหรือขัดข้องไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลัง หรือผลผลิตต่ำเนื่องจากเครื่องจักรขาดความเที่ยงตรงแม่นยำ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

Installation of factory power system

บริษัทให้บริการ งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน ทุกประเภท อาทิ งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตู้สวิทซ์บอร์ด MDB ตู้คอนโทรล
งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำทุกขนาด งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า
งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง

บริการเชื่อมประกอบงานตามแบบ

บริการเชื่อมประกอบงานตามแบบ

Fabrication & Welding Works (งานเชื่อมประกอบและแปรรูบโลหะ)
บริการงานเชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะ ประกอบด้วยงาน 3 ประเภทคือ

1.งานโลหะแผ่น (Sheet Metal Works) เป็นการนำโลหะแผ่น ขนาดมาตราฐานในท้องตลาด มาทำการแปรรูปด้วยเครื่องจักร ตามรูปแบบต่างๆ จากนั้นจะเชื่อมให้ติดกันตามมาตรฐานการเชื่อมของแต่ละประเภทของชิ้นงานและลักษณะการใช้งาน จากนั้นจะตกแต่ง แนวเชื่อม ขัดผิว หรือ พ่นสี ตามความต้องของลูกค้า

2. งานทำตามความต้องการของลูกค้า (Made To Order) เป็นงานที่ทำตามแบบของลูกค้าหรือร่วมออกแบบกับลูกค้า โดยการนำโลหะในรูปแบบต่างๆมาแปรรูป ตัด ต่อ และเชื่อมหรือทำการยึดติดด้วย น๊อต สกรู ต่างๆ เป็นชิ้นงานที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีความแข็งแรงทนทานและคุ้มค่าที่สุด โดยคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตและการเลือกใช้วัสดุต่างๆตามหลักวิศวกรรม

3. งานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) เป็นงานที่ต้องนำโลหะ เหล็กรูปพรรณ เช่น I-Beam, H-Beam, เหล็กฉาก, ท่อ , เหล็กตัวซี , หรืออื่นๆ มาตัด ประกอบ เจาะรู แล้วนำมาเชื่อมประกอบเป็นโครงสร้างต่างๆตามต้องการ เช่น โครงสร้างอาคาร โครงสร้างสำหรับวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน

Top